องค์-8 ปรากฏการณ์สัมบูรณ์ ของ สรรพสิ่ง

บทความ | ปรับปรุง:
องค์-8 ปรากฏการณ์สัมบูรณ์ ของ สรรพสิ่ง
The 8-Absolute of Everything

โดย สู่ดิน ชาวหินฟ้า, igood media.
Last edit. 01 June 2016

ทฤษฎีเดียว อธิบายได้ทุกสิ่ง ทุกสรรพสิ่ง มีลักษณะสมบัติพื้นฐาน แบบเดียวกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น ลักษณะสมบัติพื้นฐาน ทั้ง 8 ข้อ ไม่อาจแยกออกจากกันได้

(1) คลื่น (Wave)

(2) แรง-พลังงาน (Gravity-Energy)

(3) มิติ-กาลอวกาศ (Dimension-Space-time)

(4) อุณหภูมิ (Temperature-Thermodynamics)

(5) รูปทรง (Form)

(6) วัฏจักร-อนันต์ (Cycle-Infinity)

(7) จิต เจตสิก สังขาร (Mentality-Sense-Body)

(8) อาตมัน-นิพพาน (Integrity)

 รายละเอียด