นิเทศทัศน์ visual communication

-A-
Outline

Visual Communication
นิเทศทัศน์

(1) แนวคิด กลยุทธ์ รูปแบบ โครงสร้าง ของ สื่อนิเทศทัศน์
(2) หลักการ การออกแบบ สารและภาพ เพื่อ การสื่อสารเชิงบูรณาการ
(3) การศึกษา วิเคราะห์ นำเสนอ
3.1) องค์ประกอบภาพ ทางสื่อนิเทศทัศน์ ประเภทต่างๆ
3.2) ที่สร้างผลกระทบ ต่อ พฤติกรรม ของ กลุ่มเป้าหมาย
-ภาพร่าง ภาพวาด แผนภาพ ภาพถ่าย (มือ กล้องถ่ายภาพ)
-ภาพเคลื่อนไหว (ซึ่งไม่มีเสียง – animation อาจเป็นสิ่งประดิษฐ์สองมิติ)

Audio-visual communication
นิเทศศิลป์-นิเทศโสตทัศน์
-ภาพร่าง ภาพวาด แผนภาพ และ ภาพถ่าย รวมทั้งภาพเคลื่อนไหว (ซึ่งไม่มีเสียง – animation)
-ภาพวิดีโอ (อาจเป็นภาพนิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหว และมีเสียง)
-ผ่านการ ตัดต่อ เรียบเรียง (ทั้งระบบแอนาล็อค และ ดิจิตัล)

**กิจกรรม/การเรียน**
นิยาม:
(1) สื่อนิเทศทัศน์
(2) การสื่อสารเชิงบูรณาการ integrated communication
(3) องค์ประกอบศิลป์ element of art
(4) องค์ประกอบภาพ art composition

1–สื่อนิเทศทัศน์ ได้แก่
-ภาพร่าง ภาพวาด แผนภาพ ภาพถ่าย (มือ กล้องถ่ายภาพ)
-ภาพเคลื่อนไหว (ซึ่งไม่มีเสียง – animation อาจเป็นสิ่งประดิษฐ์สองมิติ)
-แนวคิด กลยุทธ์ รูปแบบ โครงสร้าง

สื่อนิเทศทัศน์ ต่างจาก สื่อนิเทศศิลป์ นิเทศโสตทัศน์ ตรงที่ สื่อนิเทศทัศน์ ไม่มีเสียง ไม่มีสื่อผสม สื่อนิเทศทัศน์ เน้นภาพ ซึ่งสัมผัสได้ทางสายตาเท่านั้น

2–การสื่อสารเชิงบูรณาการ คือ การศึกษา ความหมาย ขอบข่าย หลักการ รูปแบบ-โครงสร้าง พฤติการณ์-วิธีการ ของ/เกี่ยวกับ

2.1 หลักการพื้นฐาน การสื่อสาร (SMMCRF)
-sender | source
-message
-media
-channel
-receiver | audience
-feedback

2.2 เครื่องมือการสื่อสาร Communication tools
เครื่องมือการสื่อสาร ประกอบด้วย
-Advertising,
-Public Relations,
-Campaign,
-Direct marketing,
-Sales promotion,
-Personal selling,
-Special events-Contest-Competition-Celebration, -Publication-Print,
-Website-online,
-Seminar,
-Exhibition-Demonstration,
-Road show-Transition,
-Training-Academy,
-Service-Employee,
-Display-Showroom
*เครื่องมือการสื่อสาร ต้องมีการวางแผนสื่อ เมื่อจะนำไปใช้

2.3 เครื่องมือการตลาด Marketing tools ประกอบด้วย
-Product,
-Price,
-Place,
-Promotion,
-Positioning,
-Packaging,
-People,
-Management-,
-Atmosphere-,
-Brand-ID-logo,
-CSR
*เครื่องมือการตลาด ไม่ต้องมีการวางแผน เพราะตัวของมันเอง มีลักษณะเป็นแผนอยู่แล้ว

*เครื่องมือเสริมทางการตลาด
-Banner-Signage,
-Page online-Social media,
-Merchandising,
-Manual-Category)

*ต้องการสร้างความโดดเด่น ให้แก่สินค้า ใช้ AD,PR
*ต้องการกระตุ้นการซื้อ การบริโภค ใช้ promotion + event
*สร้างพลัง ให้กับตัวผลิตภัณฑ์ + กระตุ้นการซื้อ ใช้ พนักงาน + สื่อ (ทุนสูง)

3–องค์ประกอบศิลป์ element of art หรือ ทัศนธาตุ
องค์ประกอบศิลป์ ประกอบด้วย องค์ประกอบ 7
-จุด point,
-เส้น line,
-รูปทรง shape-form,
-น้ำหนัก tone,
-สี color,
-พื้นผิว texture,
-พื้นที่ว่าง space

*องค์ประกอบ = การประกอบด้วย ปัจจัยต่างๆ ที่มีจำนวน สัดส่วน คงตัว แน่นอน ไม่อาจแบ่งแยกได้ สิ่งใดๆ ที่ขาดองค์ประกอบ สิ่งนั้น ไม่อาจดำรงสภาพอยู่ได้

*ส่วนประกอบ = การชุมนุม รวมกัน ของ ปัจจัยต่างๆ เพื่อประกอบพฤติการณ์บางอย่าง บางขณะ ส่วน หรือ ปัจจัยต่างๆ ไม่มีความผูกพันกัน สามารถแยกขาดจากกันได้ สิ่งใดๆ อาจขาดส่วนประกอบบางอย่างได้ แต่ไม่อาจขาดองค์ประกอบแม้เพียงอย่างเดียว ก็ไม่ได้

4–องค์ประกอบภาพ art composition หรือ ทัศนศิลป์
องค์ประกอบภาพ ประกอบด้วย องค์ประกอบ 7
-เอกภาพ unity,
-สมดุล balance,
-จังหวะ rhythm & beat,
-สัดส่วน proportion,
-คมเข้ม contrast,
-นุ่มนวล กลมกลืน harmony,
-เน้น emphasis

กิจกรรม – วิเคราะห์
จากตัวอย่าง สิ่งที่วิเคราะห์ คือ
(1) วิเคราะห์ องค์ประกอบ
(2) วิเคราะห์ คุณค่าและพลัง
(3) วิเคราะห์ ผลกระทบ กลุ่มเป้าหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม ศีลธรรม
(4) วิเคราะห์ แนวคิด กลยุทธ์ รูปแบบโครงสร้าง ในการนำภาพไปใช้

-B-
Workshop | Practice

1–กระบวนการสื่อ 3 ขั้น media processing
1.1 information gathering
1.2 data analysis <-|->
1.3 message synthesis ->|<-

2–สื่อภาพ
-ภาพร่าง sketch
-ภาพวาด drawing
-ภาพตัดปะ jigsaw | puzzle picture
-ภาพถ่าย photo

แบบฝึกหัดที่ 1
ให้นักศึกษา นำเสนอ เรื่องกล้วยๆ ผ่านรูปกล้วย ให้มีพลังคุณค่า
-วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์
-กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนนักศึกษาในห้องเรียน
-เวลาที่นำเสนอ 1 นาที
-เกณฑ์ประเมิน สาระ คุณค่า พลัง
-ส่ง เสาร์ที่ 4 มิย 2559 (ส่งไม่ทัน ไม่รับงานย้อนหลัง)