รูปแบบและพฤติกรรม ที่เปลี่ยนไป ของการสื่อสาร Today and future in communication

บทความ
รูปแบบและพฤติกรรม ที่เปลี่ยนไป ของการสื่อสาร
Today and future in communication

Format and behavior of communication in toady and future

Figure: Old model and new model of The format and behavior of communication on today and future

โดย สู่ดิน ชาวหินฟ้า – igoodmedia.net (2015)
รวมแง่คิด บทความ หนังสือ ร้อยกรอง เพลง ที่ชุมชน คนคิดดี

รูปแบบการสื่อสาร แบบดั้งเดิม ทิศทางของสื่อสาร มาจาก 3-ปัจจัยหลัก คือ audience – media – sender และเกิด 3-พลวัตขึ้น ระหว่างช่วงรอยต่อ คือ channel – analysis – production นำไปสู่ เป้าหมายปลายทาง คือ ผลของการสื่อสาร feedback (รูปซ้าย)

เทคโนโลยีที่สูงกว่า 3G ก่อเกิด ทิศทาง และพฤติกรรม ของการสื่อสาร เปลี่ยนไป คือ audience-sender กลายเป็นปัจจัย รับและส่ง ทั้งในสถานที่และเวลาเดียวกัน เกิดพลวัต คือ การเกาะติด ผลของการสื่อสาร ตลอดเวลา ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ระหว่างรอยต่อ media – channel – production (รูปขวา)

In past, the communication (format, model, behavior) have beginning form the 3-factor: audience, media and sender (plus source). It’s had 3-dynamics between the area of channel, analysis (method), production (process) and result to feedback. (Left pic.)

Today and the future, be under control by high-technology communication, 3G-5G or over. Be the case of formatting model and behavior of communication have change. As audience and sender is the same person for sent and receive message. Time and space (spacetime) is dynamics on the border of media, channel and production media. (Right pic.)

Fascinated story Date: 7 มิถุนายน 2559
อ่านเรื่องดีๆ จาก: เวทีความคิด สาระ + สนุก + สุภาพ + สมานฉันท์