ร่วมแสดงความคิดเห็น ธัมมะธาตุ 7 ปรากฏการณ์สัมบูรณ์ ของสรรพสิ่ง

บทความ / ตำราวิชาการ :
ทฤษฏีเดียว อธิบาย ทุกสรรพสิ่ง The Theory explain Everything.

ธัมมะธาตุ 7 ปรากฏการณ์สัมบูรณ์ ของสรรพสิ่ง
ความจริงสมมุติ กับ ความจริงปรมัตถ์
The 7-Absolute of Everything

โดย สู่ดิน ชาวหินฟ้า – igoodmedia.net (2018)
Last edit. 20 February 2018

กลับไป [บทนำ] – [บทที่ 1] – [บทที่ 2] – [บทที่ 3] – [บทที่ 4] – [บทที่ 5] – [บทที่ 6] – [แสดงความคิดเห็น]
บทความนี้ ทำหน้าที่เชื่อมองค์ความรู้ระหว่าง วิทยาศาสาตร์ (physical sciences) กับพุทธศาสนา โดยอธิบายถึง คุณสมบัติและอาการ ของสรรพสิ่งในจักรวาล ซึ่งมีที่มาจากแหล่งเดียวกัน และเสื่อมสลายไปสู่แหล่งเดียวกันอย่างไร.
วัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษา ปัจจัยการเกิด การดำรงอยู่ และการดับสลาย ของสังขารธรรมทั้งหลาย (ปรากฏการณ์ ปรัชญา กาลเวลา สรรพสิ่ง) ซึ่งเป็นต้นกำเนิด ของศาสตร์ทุกแขนง. (2) เพื่อเสนอแนวคิดว่า สิ่งลี้ลับในเอกภพ ที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถค้นพบได้นั้น มีอยู่จริง โดยเทียบกับสิ่งที่ พระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ตรัสรู้. (3) เพื่อศึกษาว่า คุณสมบัติและอาการ ของวัตถุธาตุต่างๆ ตลอดจน สิ่งมีชีวิต เข้ากันได้กับ คุณสมบัติและอาการ 7 ประการ ของธัมมะธาตุ หรือไม่ อย่างไร.

คุณสมบัติและอาการ 7 ประการ ของธัมมะธาตุ
(1) มวล–อนุภาค (mass–particle)
(2) แรง–พลังงาน–คลื่น (force–energy–wave)
(3) มิติ–กาลอวกาศ–รูปทรง (dimension–spacetime–form)
(4) อุณหภูมิ (temperature)
(5) วัฏจักร–อนันต์ (cycle–infinity)
(6) นามรูป–วิญญาณ–สังขาร (mind and matter–consciousness–corporeality)
(7) วิมุตติ–นิพพาน (integrity liberation | Nibbana).

ร่วมแสดงความคิดเห็น ที่นี่

ความเห็นล่าสุด อยูล่างสุด

กลับไป [บทนำ] – [บทที่ 1] – [บทที่ 2] – [บทที่ 3] – [บทที่ 4] – [บทที่ 5] – [บทที่ 6] – [แสดงความคิดเห็น]